PostgreSQL For loop Kullanımı

Bu makalede PostgreSQL For Loop kullanımı,örnekleri yer almaktadır. Öncelikle For Loop’un ne olduğundan bahsedeceğiz, daha sonra tabloya insert işlemi gerçekleştireceğiz.

PostgreSQL For Loop Nedir?

Loop komutu verilen değerler arasında işlem yapmamız için bize fayda sağlayan plgpsql komutlarından birisidir. FOR LOOP komutu ise Loop komutunda yapılacak işlemlerini biraz daha kısaltarak daha kolay yapmamızı sağlayan komutlardan birisidir.

Genel Kullanımı aşağıdaki gibidir.

BEGIN 
FOR değişken IN hangi değerler arasında işlem yapılacağı BY kaçar kaçar yapacağı 
LOOP 
 Yapılmak istenen işlem
END LOOP;
END ;

Örnekler

100 ile 200 arasında ki sayıları 10 ar 10 ar for loop döngüsünü yazalım.

Tabloya insert

looptable adında tek kolona sahip tablo oluşturacağız ve bunun içerisinde loop dan dönen sonuçları yazdıracağız.

create temp table looptable (id int)
DO $$
BEGIN
  FOR sayi IN 100 .. 200 BY 10
  LOOP
    insert into looptable values(sayi);
		--RAISE NOTICE 'Sayi : %', sayi;
  END LOOP;
END$$;

select *from looptable;

For Loop döngümüz çalışarak kayıtları 10 10 veritabanına insert ettiğini görmekteyiz.

Loading