Ay: Şubat 2018

The WSFC cluster could not bring the Network Name resource with DNS name ” online. The DNS name may have been taken or have a conflict with existing name services, or the WSFC cluster service may not be running or may be inaccessible. Use a different DNS name to resolve name conflicts, or check the WSFC cluster log for more information. The attempt to create the network name and IP address for the listener failed. The WSFC service may not be running or may be inaccessible in its current state, or the values provided for the network name and IP address may be incorrect. Check the state of the WSFC cluster and validate the network name and IP address with the network administrator. (Microsoft SQL Server, Error: 19471)

The WSFC cluster could not bring the Network Name resource with DNS name ” online. The DNS name may have been taken or have a conflict with existing name services, or the WSFC cluster service may not be running or may be inaccessible. Use a different DNS name to resolve name conflicts, or check the WSFC cluster log for more information. The attempt to create the network name and IP address for the listener failed. The WSFC service may not be running or may be inaccessible in its current state, or the values provided for the network name and IP address may be incorrect. Check the state of the WSFC cluster and validate the network name and IP address with the network administrator. (Microsoft SQL Server, Error: 19471)

Cluster kurdunuz Availability group için gerekli konfigurasyonları da yaptınız fakat listener kurarken yukarıdaki gibi hata alıyorsanız bunun sebebi Active Directory de  bulunduğunuz ou(Organizational Unit) da create computer da full control yetkisi  olmadığından dolayıdır.Yetki tanımlandıktan sonra Availability group için listener oluşturabilirsiniz.

Rename failed for Database

Rename failed for Database

Bazı durumlarda veritabanlarının ismini değiştirmemiz gerekebilir fakat açık kalan sessionlar buna izin vermeyebilir. Rename yapabilmemiz için iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birisi aşağıdaki gibi veritabanında açık kalan sessionları kapatıp rename yapmaktır.

Aşağıda yapılacak işlemler stand-alone veritabanları için geçerlidir eğer  Availability group mimarisini kullanıyorsanız  Availability groupdan çıkarılıp aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

 

sp_who komutunu çalıştırdığınızda aşağıda ki gibi veritabanı ismi ve ona ait spid değerleri gözükmektedir.

Slepping modda kalan sessionları kill komutu ile aşağıdaki gibi  sonlandırarak  veritabanın ismini değiştirebilirsiniz.

kill spid_değeri

İkinci yöntem olarak  veritabanını  single_user moda çekerek ismini değiştirebiliriz fakat single_user  moda çekildiğinde veritabanı  farklı kullanıcılar tarafından erişilemez durumda olacaktır.

ALTER DATABASE EskiVeritabanıİsmi SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
GO
sp_renamedb 'EskiVeritabanıİsmi','YeniVeritabanıİsmi'
GO
ALTER DATABASE YeniVeritabanıİsmi SET MULTI_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
GO
SQL Express Edition Backup Alert

SQL Express Edition Backup Alert

SQL Express Edition  kısıtlı bir sürüm olduğu için  Job, mail gibi yan araçları kullanamıyoruz fakat  powershell ve Task Scheduler(Görev Zamanlayıcısı)  gibi  Windows ile gelen  araçlar  ile bunları yapmamız mümkün.SQL Express Edition sürümünde backup jobımızı oluşturmuştuk. SQL Express Edition Backup Job isminde ki makalemde bulabilirsiniz.

Bu makale de alınan backupları belli aralıklarla kontrol ederek en son ne zaman backup alındığını bize mail ile bildirmesi için gerekli ayarlamaları yapacağız.

İlk olarak backupları kontrol etmek için aşağıda ki procedure oluşturmamız gerekiyor.

USE [master]

GO

SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[Backup_kontrol]

AS
BEGIN


SELECT sd.Name as DatabaseName,

COALESCE(Convert(varchar(12), MAX(bs.backup_finish_date), 101),'Daha Backup Alinmamis') as LastBackUpDate,

COALESCE(Convert(varchar(12), MAX(bs.user_name), 101),'NA') as UserName

FROM sys.sysdatabases sd

LEFT OUTER JOIN msdb.dbo.backupset bs ON bs.database_name = sd.name

GROUP BY sd.Name

ORDER BY sd.Name

    END


GO

Yukarıda ki scripti çalıştırdıktan sonra dbo.Backup_kontrol procedure’ü oluşmuş mu kontrol edelim.

 

Görüldüğü gibi Master veritabanının altında ki Programmability’nin altında Stored Procedures sekmesinin altında Dbo.Backup_kontrol procedure’nü gördükten sonra kullanıcı oluşturmamız gerekiyor.

Backup_kontrolUser Adında kullanıcı oluşturduk ve bu kullanıcıya User Mapping den sadece master veritabanın da public yetkisi veriyoruz sonradan oluşturduğumuz procedure üstünde execute yetkisi vereceğiz.Bu pencere de tamam dedikten sonra  oluşturduğumuz procedure’e gelip  sağ tuş yapıp Properties’i açıyor ve Permissions sekmesinden  kullanıcıya execute yetkisi veriyoruz.

Kullanıcıya execute yetkisi verdikten sonra aşağıda ki powershell scriptinde belirtilen yerleri kendinize uyarlamanız gerekiyor.

Bu işlem bittikten sonra procedure den çıkan sonucu yazdırmak için aşağıda ki gibi içi boş notepad oluşturuyoruz.

Backup.txt oluşturulduktan sonra aşağıda ki powershell scriptin de bulunan kırmızı ile işaretlenmiş yerleri kendimize göre düzenledikten sonra .ps1 uzantısında aynı yere kaydediyoruz.

 

$user = “Oluşturulan SQL Kullanıcı Adı”
$pwd = “oluşturduğumuz kullanıcının şifresi”
$database = “master”
$connectionString = “Server= bağlanılacak instance ip ve port  ;uid=$user; pwd=$pwd;Database=$database;Integrated Security=False;”
$connection = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection
$connection.ConnectionString = $connectionString
$connection.Open()
$query = “ execute dbo.BACkup_kontrol ”
$command = $connection.CreateCommand()
$command.CommandText = $query
$result = $command.ExecuteReader()
$table = new-object “System.Data.DataTable”
$table.Load($result)
$table | Out-File C:\Backup\Backup.txt - #notepadi oluşturduğumuz path
Send-MailMessage -From "smtp hesabı" -To "Gönderilmesini istediğimiz mail hesabı"-Subject "Başlık" -Body "Konu. " -BodyAsHtml -Attachments "c'nin altında oluşturduğumuz dizin eğer başka bir yere oluşturduysanız orayı yazmalısınız c:\Backup\Backup.txt" -Priority High -dno onSuccess, onFailure -SmtpServer "smtp sunucusu"
$connection.Close()

Powershell uzantılı dosyamızı  belli aralıklarla  çalıştırabilmemiz için .bat uzantılı dosya hazırlamamız gerekiyor.Bunun için notepad’i açıyoruz ve aşağıda ki scripti yapıştırıp .bat uzantısında kaydediyoruz.

powershell.exe -file "D:\Backup\ExpresBackupKontrol.ps1"

Windows ile beraber gelen Görev Zamanlayıcısını açıyoruz ve Görev oluştur diyoruz .

Ad bölümüne  Görevimizin ismini yazıyoruz ve Kullanıcı oturum açmışsa da açmamışsa da çalıştır seçeneğini seçerek devam ediyoruz.

Tetikleyiciler kısmına geliyoruz ve ben Günlük 08:50 de gönderecek şekilde ayarlamaları yaptım siz farklı tarih ve saat  yapabilirsiniz.

Eylemler kısmında   sol alt köşe de bulunan Yeni butonuna tıklıyoruz ve .bat uzantısında oluşturduğumuz dosyayı seçip tamam diyerek  görev yöneticisinde ki işlemlerimizi bitirmiş oluyoruz.

Yaptığımız çalışmayı doğru yaptığımızı kontrol etmek için oluşturduğumuz görevin üstünde sağ tıklayarak,çalıştır diyoruz ve mail hesabımızı kontrol ediyoruz.

En son ne zaman backup alındığı artık mail olarak gelecektir.

SQL Express Edition Backup Job

SQL Express Edition Backup Job

SQL Server Express Edition da Agent olmadığından dolayı job, alert, mail gibi araçları kullanamıyoruz. Bu özellikleri kullanabilmemiz için SQL Server Express Edition  dışında ki Editionları kullanmamız gerekmektedir ya da Powershell, .bat uzantılı dosyalar gibi araçları kullanarak Windows üzerinden Job,alert veya mail gibi olayları yapmamız gerekmektedir. Bu makale de .bat uzantılı dosya  ve Task Scheduler  yardımı ile   SQL Express sürümünde Job tanımlayacağız.

Backup Job’ı tanımlamak için ilk başta procedure oluşturacağız.

 

USE [master]

GO

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[BackupAllDBs]    Script Date: 01/15/2017 15:01:34 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

-- =============================================

-- Author:          <Author,,Name>

-- Create date: <Create Date,,>

-- Description:     <Description,,>

-- =============================================

CREATE PROCEDURE [dbo].[BackupAllDBs]

       -- Add the parameters for the stored procedure here

 AS

BEGIN

       -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from

       -- interfering with SELECT statements.

       SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @p_path    VARCHAR(250)

   SET @p_path='D:\backup\'   --- burada backup alınacak path belirtiliyor.

   --SET @p_path='C:\Backup\2012'

    SET NOCOUNT ON;

      DECLARE @dateString CHAR(12)

    DECLARE @dayStr CHAR(2)

    DECLARE @monthStr CHAR(2)

    DECLARE @hourStr CHAR(2)

    DECLARE @minStr CHAR(2)

    DECLARE @ident INT

    DECLARE @sql VARCHAR(1000)

    DECLARE @dbname VARCHAR(200)

    DECLARE @path VARCHAR(100)

    DECLARE @with VARCHAR(50)


--month variable

IF (SELECT LEN(CAST(MONTH(GETDATE()) AS CHAR(2))))=2

   SET @monthStr=CAST(MONTH(GETDATE()) AS CHAR(2))

ELSE

   SET @monthStr= '0' + CAST(MONTH(GETDATE()) AS CHAR(2))--day variable

IF (SELECT LEN(CAST(DAY(GETDATE()) AS CHAR(2))))=2

   SET @dayStr=CAST(DAY(GETDATE()) AS CHAR(2))

ELSE

   SET @dayStr='0' + CAST(DAY(GETDATE()) AS CHAR(2))--hour variable

IF (SELECT LEN(DATEPART(hh, GETDATE())))=2

   SET @hourStr=CAST(DATEPART(hh, GETDATE()) AS CHAR(2))

ELSE

   SET @hourStr= '0' + CAST(DATEPART(hh, GETDATE()) AS CHAR(2))--minute variable

IF (SELECT LEN(DATEPART(mi, GETDATE())))=2

   SET @minStr=CAST(DATEPART(mi, GETDATE()) AS CHAR(2))

ELSE

   SET @minStr= '0' + CAST(DATEPART(mi, GETDATE()) AS CHAR(2))--name variable based on time stamp

SET @dateString=CAST(YEAR(GETDATE()) AS CHAR(4)) + @monthStr + @dayStr + @hourStr + @minStr

--==========================================================================================

--Set @dateString = ''

--path variable Backup Path

   SET @path = @p_path + replace(@@SERVERNAME,'\','_') +'_'

   print @path

    SELECT @ident=MIN(database_id)

    FROM SYS.DATABASES

    WHERE [database_id] > 0

             AND NAME NOT IN ('ReportServer$SQLTEST1','ReportServer$SQLTEST1TempDB')

    WHILE @ident IS NOT NULL

        BEGIN

           SELECT @dbname = NAME FROM SYS.DATABASES WHERE database_id = @ident        /*Change disk location here as required*/

        /*Database Backups FULL */

           SELECT @sql = 'BACKUP DATABASE ['+@dbname+'] TO DISK = '''+@path+@dbname+'_db_'+ @dateString +'D.BAK'''

           EXEC (@sql)

          
           SELECT @ident=MIN(database_id) FROM SYS.DATABASES WHERE [database_id] > 0 AND database_id>@ident AND NAME NOT IN ('TEMPDB');
          

        END

END

GO

 

Yukarıdaki scripti çalıştırdıktan sonra backup procedürümüzü oluşturduk ve Master\Programmability\Stored Procedures sekmesinin altında prosedürü gördükten sonra SQL Server Management Studio üzerinden bazı konfigürasyonları yapıyoruz ve ”.Bat” uzantılı dosya hazırlayıp bunu belli aralıklarla çalıştırmak için Windows ile beraber gelen Task Scheduler(görev zamanlayıcısı) kullanmamız gerekiyor.

Başlamadan önce SQL üzerinden procedure çalıştıracağımız için aşağıda ki konfigürasyonları yapmamız gerekir.

sp_configure 'Show advanced options',1

reconfigure;

sp_configure 'xp_cmdshell',1

reconfigure;

Yeni not defteri açarak aşağıda ki scripti yazıyoruz.

Yukarıdaki sekme de Tetikleyiciler kısmına geliyoruz ve hangi aralıklarla çalışacağını belirtiyoruz.Burada istediğiniz zamanlarla başlatabilirsiniz ben her gün 10:09 başlayacak şekilde ayarlama yapıyorum.

Eylem kısmına gelerek oluşturduğumuz “.bat” uzantılı dosyayı burada belirtiyoruz.

Bu işlem tamamladıktan sonra tamam diyerek çıkıyoruz ve görev tanımlamamız bitmiş oluyor.

İşlemler bittikten sonra Backup görevimiz oluşturulmuş mu kontrol edelim. Görev Zamanlayıcı Kitaplığını tıklıyoruz ve görevimiz oluşturulmuş. Sağlıklı şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için el ile başlatalım.

Çalıştırdıktan sonra procedürün içinde belirttiğimiz path’e  backup alınmış mı kontrol edelim.

Yukarı da görüldüğü üzere SQLEXPRESS instancen da bulunan veritabanlarının hepsinin Backup’ı alınmış.

Bazen iş yoğunluğundan dolayı backupları kontrol edemiyoruz.Sonra ki makalem de SQL Express Edition da en son ne zaman backup alındığını mail atması için gerekli ayarlamaları yapıyoruz.

MULTI-SERVER JOBS

SQL Server da, backup ve bakım işlemleri gibi ihtiyaçlardan dolayı job tanımlarız ve  tanımladığımız job’ları her instance’da teker teker oluşturmamız gerekir. Multi Server Jobs sayesinde tek instance üzerinden diğer instance’lara tek seferde job tanımlayabiliriz. Birden fazla instance kullananların çok seveceği bir yöntem olacağına eminim.

Multi Server Jobs, bir instance üzerinden diğer instancelarda job çalıştıracak şekilde konfigürasyonlar yapmamızı sağlıyor. Bu makale de bunun nasıl yapılacağını anlatacağım.

Master olarak kullanacağımız instance  üzerinde SQL Server Agent üzerinde sağ tıklayarak Multi Server Administration sekmesinden Make this a Master’a tıkılıyoruz.

 

Aşağıda resimde açılan pencere de Next diyerek ilerliyoruz.

Sonra ki sekme de ise sorun halinde operatörün mail gönderilecek hesabı girmemiz isteniyor.

 

 

İlk başta Master olarak seçtiğimiz instance üzerinden job’ı çalıştırmak istediğimiz sunucuları seçiyoruz. Çok fazla sunucu varsa bu sunucuları yönetmek için Registered Server kullanmanızı öneririm.

Fakat bu sekme de Registered Servers’ı kullanmadıysanız ikinci instance  Local Server Groups sekmesinin altında olmayabilir.

Sol alt köşede bulunan Add Connection’ı tıklayarak ikinci instance’ı  seçerek devam edebiliriz. İki den fazla instance da Multi Server Job’ ı denemek isteyenler eklemek istedikleri instance’ları seçerek devam edebilir.

Instance’ı ekledikten sonra Next diyerek diğer sekmeye geçiyoruz.

 

Instance uyumluluğu sağlandıktan sonra close diyerek yeni sekmeye geçiyoruz.

Bu sekme de yukarıdaki tiki seçtikten sonra next diyerek ilerliyoruz.

Finish dedikten sonra aşağıdaki gibi kontrolleri gerçekleştirir ve herhangi bir problem yoksa işlem başarılı şekilde tamamlanmış olacaktır.

İlk kez kurulum yapıyorsanız Enlist tabına geldiğinizde aşağıda ki gibi hata alabilirsiniz.

Bu hatanın sebebi iki sunucu arasında ki kanalın şifreleme sertifikasından dolayıdır.

Çalıştır penceresine ” Regedit ” yazıp OK dedikten sonra aşağıda ki adımları izleriz.

“\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<Eklenmek_istenen_instance_adı>\SQLServerAgent\MsxEncryptChannelOptions”

Yukarıda ki gibi ayarladıktan sonra Tamam diyerek kapatıyoruz ve tekrar kurulum işlemlerini tekrarlamamız gerekiyor. Registry’de yapılan değişiklikler sistemde öngörülemeyen hatalara sebep olabilir. Bu yüzden registry’de değişiklik yapmadan önce sunucunuzun bir snapshot’ını almanızı, böyle bir imkanınız yoksa da sistemde değerli olabilecek tüm verinizin backup’ını almanızı öneririm.

SSMS üzerinde ki SQL Server Agent (MSX) yazıyorsa kurulumunuz başarıyla gerçekleşmiş demektir. Jobs sekmesinin altında bulunan Multi-Server Jobs sekmesinde job tanımlayarak belirttiğiniz instance’lar da çalıştırabilirsiniz.

Disklerdeki Boş Alanların Veritabanı Yöneticilerine Mail ile Bildirilmesi

Disklerdeki Boş Alanların Veritabanı Yöneticilerine Mail ile Bildirilmesi

SQL Server’da karşılaştığımız bazı sorunları Powershell yardımı ile çözebiliriz. İş yoğunluğunda dolayı bazen diskler’de ne kadar boş alan kaldığını kontrol edemeyebilirsiniz. Bazen uygulamacıların veritabanında yaptığı habersiz çalışmadan dolayı veritabanı beklenmedik şekilde büyüyerek diskleri doldurabilir veya veritabanı log dosyasının backup’ı alınmadıysa bu log dosyası aşırı büyüyerek bulunduğu diski doldurabilir. Bu tip beklenmedik durumlarla başa çıkabilmek için disk dolmadan haberimiz olması gerekir. Bu makalede disklerdeki boş alan miktarını kontrol ederek veritabanı yöneticilerine mail ile rapor yollayacak powershell script’ini aşağıda bulabilirsiniz.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa