SQL SERVER HEAD BLOCKİNG

SQL SERVER HEAD BLOCKİNG,

SQL server da bazı durumlarda anlık sorgular ve  profile ile bazı  sorgular da bazen zor olabiliyor .

Aşağıdaki sorgu yardımı ile head blockerları görebilir ve kademe kademe görüntüleyebilirsiniz.

SET NOCOUNT ON
GO
SELECT SPID, BLOCKED, REPLACE (REPLACE (T.TEXT, CHAR(10), ' '), CHAR (13), ' ' ) AS BATCH
INTO #T
FROM sys.sysprocesses R CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(R.SQL_HANDLE) T
GO
WITH BLOCKERS (SPID, BLOCKED, LEVEL, BATCH)
AS
(
SELECT SPID,
BLOCKED,
CAST (REPLICATE ('0', 4-LEN (CAST (SPID AS VARCHAR))) + CAST (SPID AS VARCHAR) AS VARCHAR (1000)) AS LEVEL,
BATCH FROM #T R
WHERE (BLOCKED = 0 OR BLOCKED = SPID)
AND EXISTS (SELECT * FROM #T R2 WHERE R2.BLOCKED = R.SPID AND R2.BLOCKED <> R2.SPID)
UNION ALL
SELECT R.SPID,
R.BLOCKED,
CAST (BLOCKERS.LEVEL + RIGHT (CAST ((1000 + R.SPID) AS VARCHAR (100)), 4) AS VARCHAR (1000)) AS LEVEL,
R.BATCH FROM #T AS R
INNER JOIN BLOCKERS ON R.BLOCKED = BLOCKERS.SPID WHERE R.BLOCKED > 0 AND R.BLOCKED <> R.SPID
)
SELECT N'    ' + REPLICATE (N'|         ', LEN (LEVEL)/4 - 1) +
CASE WHEN (LEN(LEVEL)/4 - 1) = 0
THEN 'HEAD -  '
ELSE '|------  ' END
+ CAST (SPID AS NVARCHAR (10)) + N' ' + BATCH AS BLOCKING_TREE
FROM BLOCKERS ORDER BY LEVEL ASC
GO
DROP TABLE #T
GO

Loading