SQL Server İnstance All Database Backup

SQL Server İnstance All Database Backup,

Taşıma işlemi ya da farklı işlemler yapılacağında birden fazla veritabanın yedeğini almak gerekebiliyor.

Hepsinin tek tek yedeğini almak yerine aşağıdaki script yardımı ile instance içerisinde bulunan veritabanlarının hepsinin yedeğini aynı dizine alabiliriz.

DECLARE @name VARCHAR(50) -- veritabanı_adi 
DECLARE @path VARCHAR(256) -- backup alınacak path
DECLARE @fileName VARCHAR(256) -- path ve isim 
DECLARE @fileDate VARCHAR(20) -- pathe eklenecek o günün tarihi

-- SET @path = 'C:\backup\' bu şekilde yazmanız gerekmektedir.
-- or SET @path = '\\sqlbackup\' if you using remote drives
-- backup alacağınız path de sql servisinin yetkisi var mı kontrol edin

SET @path = '\\C:\backup\deneme\' 
SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112) 

DECLARE db_cursor CURSOR FOR 
SELECT name 
FROM master.dbo.sysdatabases 
WHERE name NOT IN ('master','model','msdb','tempdb') 

OPEN db_cursor  
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name  

WHILE @@FETCH_STATUS = 0  
BEGIN  
    SET @fileName = @path + @name + '_' + @fileDate + '.BAK' 
    BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName WITH COMPRESSION,stats=1
	  
    FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name  
END  

CLOSE db_cursor  
DEALLOCATE db_cursor 

Loading