Postgresql table owner change

Postgresql table owner change

PostgreSQL de tablo oluşturdunuz fakat ownerını değiştirmediniz  ya da tablo oluştururken ownerını değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Tablo oluştururken  ownerını değiştirmek için :

 

CREATE TABLE public.aa
(
Kolon1 veritipi,
Kolon2 veritipi
)

WITH (
    OIDS = FALSE
);

ALTER TABLE public.aa
    OWNER to faruk;

Tabloların hepsinin ownerını değiştirmek için aşağıdaki komutun çıktısını çalıştırmanız yeterli olacaktır.

select 'ALTER TABLE ' || t.tablename || ' OWNER TO new_owner;' 
 from  pg_tables t
 where t.tableowner != 'rdsadmin';

 

Loading