alwayson availability group backup primary

Always-On yapısını kullanıyorsanız ve sadece o instance üzerinde ki aktif veritabanlarının son  backuplarının ne zaman alındığını görmek istiyorsanız aşağıda ki scriptten faydalanabilirsiniz.

SELECT sd.Name as DatabaseName,
COALESCE(Convert(varchar(12), MAX(bs.backup_finish_date), 101),'Daha Backup Alınmamış') as LastBackUpDate,
COALESCE(Convert(varchar(12), MAX(bs.user_name), 101),'NA') as UserName
FROM sys.sysdatabases sd
LEFT OUTER JOIN msdb.dbo.backupset bs ON bs.database_name = sd.name
INNER JOIN sys.dm_hadr_database_replica_states dhrs ON DB_NAME(dhrs.database_id)=bs.database_name
where dhrs.is_primary_replica=1
GROUP BY sd.Name
ORDER BY sd.Name

 

Loading